VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.monnalucia.sk

Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Zmluvnými stranami Kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je Predávajúci Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je Kupujúci, ktorý môže byť aj Spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“).

Predávajúci si vyhradzuje právo priebežne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho uvedené ďalej tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „VOP“) a sú záväzné pre všetkých Kupujúcich, ktorí s Predávajúcim uzatvárajú Kúpnu zmluvu.
 2. Nižšie uvedený text predstavuje podmienky zásielkového predaja Internetového obchodu www.monalucia.sk. Podmienky sú záväzné pre Predávajúceho a Kupujúcich cestou zásielkového predaja.
 3. Zásielkový predaj vykonáva: Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R.
 4. Všetky informácie ohľadom zásielkového predaja a Internetového obchodu možno získať na e-mailovej adrese: info.monnalucia@gmail.com a tel. č.0949 171059.  od pondelka do štvrtka 8.00 –16.00 hod. a v piatok od 8.00-15.00 hod
 5. Predávajúci sa Kúpnou zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar za podmienok dojednaných v Kúpnej zmluve a týchto VOP a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu.
 6. Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorí uzatvorili Kúpnu zmluvu, sa riadi Kúpnou zmluvou, týmito VOP a pokiaľ nie je Kúpnou zmluvou alebo VOP ustanovené inak, aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Osobitná písomná dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim má prednosť pred VOP a aj pred Kúpnou zmluvou. Pokiaľ sa ustanovenia Kúpnej zmluvy dostali do rozporu s ustanoveniami VOP, rozhodujúce sú ustanovenia Kúpnej zmluvy.
 7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. Takáto zmena nemá vplyv na Kúpne zmluvy uzatvorené pred jej vykonanim, a na tieto sa ďalej vzťahujú VOP

platné pred takouto zmenou. Zmena VOP vykonaná Predávajúcim sa stáva platnou a záväznou pre Kupujúcich okamihom zverejnenia zmeneného znenia VOP na webovej stránke Internetového obchodu.

Článok II.

Vymedzenie pojmov

Pre účely týchto VOP majú pojmy uvedené v týchto VOP nasledujúci význam: 1. Zmluvné strany: Predávajúci a Kupujúci

 1. Predávajúci:

Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R

tel.č.: [0949171059]

email: /info.monnalucia@gmail.com/

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 032/640 01 09, fax č.: 032/640 01 08

http://www.soi.sk/sk/Kontakt/Mapy/Inspektorat-SOI-pre-Trenciansky-kraj-mapa.soi http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzatvorí Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka ním vybraného Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľ alebo Podnikateľ.
 2. Podnikateľ: Podnikateľom sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre Podnikateľov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani Kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 3. Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy

Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 1. Internetový obchod: je webový server na adrese www.monnalucia.sk, prostredníctvom ktorého Predávajúci ponúka a predáva Tovar.
 2. Kúpna zmluva: Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Kupujúcim vybraného Tovaru za Kúpnu cenu. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva (vrátane týchto VOP), jej vznik, platnosť a následky neplatnosti, a všetky záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú Slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany výslovne vylučujú pre prípad Kúpnej zmluvy aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe Tovaru (Viedenský dohovor). Právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených Kúpnou zmluvou (vrátane týchto VOP), majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.
 3. Ponuka: všetky spoločne a tiež aj samostatne akákoľvek z hnuteľných vecí, či iný produkt, ktoré sú Predávajúcim ponúkané na predaj v Internetovom obchode.
 4. Tovar: ten z produktov tvoriacich Ponuku, ktorý bol Kupujúcim vybraný z Ponuky, a ktorý Kupujúci kupuje od Predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy.

10.Kúpna cena: peňažná čiastka vyjadrená v mene EUR, ktorá je odplatou Kupujúceho Predávajúcemu za predaj Tovaru. Predávajúci nie je platcom DPH a Kúpna cena uvedená v Internetovom obchode pri Tovare je konečná, pokiaľ v Internetovom obchode nie je výslovne uvedené inak. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu Tovaru Kupujúcemu, ktorá je uvedená v Internetovom obchode samostatne pri realizácii každej objednávky.

11.Miesto dodania: miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, na ktoré má byť Predávajúcim doručený Tovar: Miesto dodania je špecifikované aspoň nasledujúcimi údajmi: názov obce, názov územného správneho celku (okres a kraj), názov ulice, súpisné a orientačné číslo, štát. Predávajúci dodá Tovar prostredníctvom Internetového obchodu iba na území Slovenskej republiky a nemá povinnosť dodať Tovar na iné miesto, ako je Miesto dodania.

12.Doručovateľ: tretia osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim a zabezpečuje prepravu Tovaru pre Kupujúceho do Miesta dodania.

Článok III.

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľom, návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného Tovaru Predávajúcim na stránky, Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim Spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 2. Za účelom realizácie nákupu v Internetovom obchode je nevyhnutné, aby Kupujúci navštívil webové stránky Internetového obchodu, založil si účet a vykonal registráciu, alebo aspoň

zadal Predávajúcim požadované údaje, vybral Tovar z Ponuky pomocou jednotlivých úkonov znázornených na obrazovke a potvrdil objednávku.

 1. Kupujúci, ktorý zadáva objednávku pre Tovar v Internetovom obchode je povinný uviesť pravdivé údaje.
 2. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Kupujúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky Kupujúcim sa považuje odoslanie objednávky prostredníctvom objednávkového formulára Internetového obchodu, kliknutím na políčko, ktorým sa objednávka potvrdzuje.
 3. Kliknutie na políčko Internetového obchodu, ktorým Kupujúci potvrdí objednávku, spôsobí vygenerovanie emailu, ktorý bude odoslaný na adresu Kupujúceho uvedenú pri registrácii. Tento email obsahuje zhrnutie zadanej objednávky a najmä:
 4. a) predmet objednávky a jej číslo,
 5. b) celkovú cenu za objednaný Tovar,
 6. c) zvolený spôsob úhrady a dodanie,
 7. d) adresu, na ktorú Predávajúci dodá zásielku,
 8. e) dodacia lehota Tovaru.
 9. Predávajúci nie je povinný odoslať Kupujúcemu Tovar pred tým, ako Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu (okrem prípadov, kedy sa Kúpna cena platí priamo pri prevzatí Tovaru).
 10. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Termíny dodávky Tovaru sú uvedené na stránkach Internetového obchodu pre každý Tovar zvlášť.
 11. Zmluvné strany sa dohodli, že prostredníctvom vzájomnej dohody uzatvorenej formou e mailových správ je možné zmeniť obsah objednávky (aj potvrdenej), ako aj obsah už uzavretej Kúpnej zmluvy.
 12. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý toho, že v prípade sortimentu šperkov a klenotnickych výrobkov majú tieto Tovary špecifické vlastnosti a to predovšetkým:
 13. a) Každý Tovar je jedinečným vyhotovením, minimálne sa odlišujúcim od iných exemplárov (jednotlivé prvky a rozmery Tovaru)
 14. b) Tovary (vzhľadom na malé skutočné rozmery) nie sú v Internetovom obchode vyobrazené v skutočnej veľkosti. Vyobrazenia na internetových stránkach majú len informačný charakter.

Článok IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena Tovaru je v Internetovom obchode uvedená ako cena zmluvná. Kúpna cena je uvedená v mene EUR, aktuálna a platná. Ide o Kúpnu cenu konečnú, tzn. vrátane prípadných daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť, ak nie je v Internetovom obchode výslovne uvedené inak, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané samostatne, až v rámci tzv. Nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu niektorým zo spôsobov uvedených v Internetovom obchode pri príslušnom Tovare. Môže ísť najmä o nasledovné spôsoby:
 3. a) platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí Tovaru na výdajnom mieste, b) platba vopred bankovým prevodom,
 4. c) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí Tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),
 5. d) platba cez platobnú bránu Fondy. Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.
 6. e) na dobierku pri doručení Tovaru (hotovosť preberá od Kupujúceho Doručovateľ),
 7. Prostredníctvom nákupu v Internetovom obchode Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že mu budú zasielané faktúry a dobropisy v písomnej forme spolu s dodávaným Tovarom.
 8. Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po potvrdení objednávky.
 9. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie, ktoré je dôsledkom oneskoreného odosielania dát prostredníctvom platobnej brány PayPal. Predávajúci nezodpovedá za chyby súvisiace s fungovaním integrovaného platobného systému, ak Kupujúci mal možnosť preveriť si správnosť prevedenia platobnej transakcie podľa údajov uvedených v systéme.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Kúpnu cenu uvedenú na webovej stránke Internetového obchodu. Zmena Kúpnej ceny Tovaru sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou Kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu Tovaru.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť sortiment a ceny Tovaru, ktoré sa nachádzajú v ponuke Internetového obchodu ako aj vykonávať a odvolávať všetky druhy propagačných aktivít, akcie a výpredaje. Záväzná je cena zadaná Predávajúcim k okamihu podania objednávky Kupujúcim.
 12. Všetky akcie a výpredaje, ktoré sú súčasťou Internetového obchodu, nemožno spájať so žiadnymi inými akciami uskutočnenými Predávajúcim. Kupujúci môže využiť len jednu akciu, pokiaľ podmienky akcie výslovne neobsahujú informáciu o možnosti súhrnného využívania niekoľkých akcií. Akciou sa rozumejú všetky predajné podmienky výhodnejšie ako štandardné.
 13. V prípade omeškania sa Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny vzniká Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, povinnosť zaplatiť Predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10.Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového Tovaru alebo po dobu časovo určenú.

11.Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná Tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

12.Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť Kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O tomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Článok V.

Dodanie Tovaru

 1. Tovary zakúpené prostredníctvom Internetového obchodu sa môžu dodávať výlučne na území Slovenskej republiky.
 2. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá Tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, poprípade príslušenstvom, podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci vykonáva dodanie Tovaru Kupujúcemu jedným zo spôsobov uvedených v Internetovom obchode pri danom Tovare.
 5. Predávajúci splní povinnosť odovzdať Tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s Tovarom v Mieste dodania a včas mu to oznámi. Ak má Predávajúci Tovar odoslať, v takom prípade sa za odovzdanie Tovaru Kupujúcemu – Podnikateľovi považuje jeho odovzdanie prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho za predpokladu, že umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a za odovzdanie Tovaru Kupujúcemu – Spotrebiteľovi sa považuje jeho odovzdanie dopravcom Kupujúcemu v zmysle Článku VII. ods. 11 týchto VOP.
 6. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Tovar v dojedanom množstve, akosti a prevedení. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá okrem Tovaru i doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú.
 7. Ak nie je dojednané, ako má byť Tovar zabalený, Predávajúci Tovar zabalí podľa zvyklostí; ak zvyklostí niet, potom spôsobom potrebným pre uchovanie Tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci Tovar pre prepravu.
 8. Kupujúci – Podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému Tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
 9. Kupujúci je povinný Tovar prevziať, ak v týchto VOP nie je výslovne stanovené inak.

10.Kupujúci je povinný označiť v objednávkovom formulári Miesto dodania. Takto stanovené Miesto dodania je možné po uzatvorení Kúpnej zmluvy zmeniť len po dohode s Predávajúcim. Predávajúci zaisťuje odoslanie Tovaru do Miesta dodania a Kupujúci je povinný prevziať Tovar v Mieste dodania. Uvedené neplatí pri osobnom odbere Tovaru Kupujúcim, ak Predávajúci osobný odber Tovaru umožňuje.

11.Pri prevzatí Tovaru od Doručovateľa je Kupujúci, ktorý je Podnikateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru s tým, že pokiaľ pri kontrole zistí, že obal Tovaru

je poškodený alebo zásielka obsahuje Tovar je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu Tovar prevziať a je povinný s Doručovateľom spísať protokol o odmietnutí prevzatia zásielky s tým, že v ňom uvedie dôvody jej odmietnutia. V prípade, že zásielka nejaví znaky vonkajšieho poškodenia, je Kupujúci povinný v prítomnosti Doručovateľa zásielku otvoriť a vykonať kontrolu Tovaru, najmä preveriť, či Tovar a daňový doklad zodpovedajú objednávke a či je Tovar bez zjavných vád. V prípade akéhokoľvek nesúladu Tovaru, prípadne priložených dokladov s objednávkou je Kupujúci povinný spísať s Doručovateľom o tejto skutočnosti protokol. Kupujúcemu sa odporúča uchovať si kópiu akéhokoľvek protokolu, ktorý vypíše s Doručovateľom, a v prípade potreby ju predložiť Predávajúcemu.

12.Ak odmietne Kupujúci, ktorý je Podnikateľom prevziať zásielku podľa predchádzajúceho odseku, je povinný Predávajúceho ihneď informovať o dôvodoch tohto odmietnutia. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradný Tovar do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy Kupujúci oprávnene odmietol prevziať pôvodný Tovar. V prípade, že zásielka obsahuje Tovar nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie a takisto pri kontrole nebol zistený žiadny nesúlad s objednávkou, avšak po prevzatí zásielky Kupujúcim vyjde najavo, že Tovar má vadu, ktorá mohla byť spôsobená pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak sa má za to, že táto vada nevznikla pri preprave, ale až následne.

13.V prípade, že nesúlad zásielky s objednávkou spočíva v tom, že je dodané menšie množstvo Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Predávajúci je v tom prípade povinný dodať Kupujúcemu chýbajúci Tovar bez zbytočného odkladu potom, kedy je mu zo strany Kupujúceho táto vada oznámená. Pokiaľ nie je možné zvyšok Tovaru v primeranej dobe Kupujúcemu dodať alebo Kupujúci o dodanie zvyšku Tovaru nemá záujem, sú Kupujúci aj Predávajúci oprávnení ohľadne časti Predmetu plnenia, ktorá nebola dodaná, od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

14.V prípade, že Kupujúci odmietol prevziať zásielku obsahujúcu Tovar, hoci neexistoval žiadny z dôvodov stanovených v ods. 9 tohto článku VOP, je Predávajúci oprávnený odoslať Tovar Kupujúcemu opätovne s tým, že Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikajú, a to pri prevzatí Tovaru.

15.Doba dodania je určená pre každý Tovar z Ponuky osobitne a je uvedená na webových stránkach Internetového obchodu. Kupujúci má povinnosť oboznámiť sa s termínmi dodania uverejnenými na webových stránkach Internetového obchodu. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na to, aby bol Tovar dodaný Kupujúcemu v stanovenom termíne. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru, ktoré nastalo z dôvodov nezávislých na Predávajúcom, najmä z dôvodov oneskorenej dodávky zo strany subdodávateľov, z dôvodov zásahu vyššej moci, prerušenia dodávky elektrickej energie, či internetového pripojenia, poruchy strojov Predávajúceho a pod. V prípade, ak omeškanie Predávajúceho s dodaním Tovaru nastalo z vyššie uvedených dôvodov, má sa za to, že Predávajúci nie je v omeškaní.

16.Do lehoty na dodanie Tovaru sa započítava iba doba od uzatvorenia Kúpnej zmluvy do okamihu odovzdania Tovaru Kupujúcemu. Tovar je odoslaný iba v pracovných dňoch s tým, že preprava Tovaru Doručovateľom obvykle trvá 1 až 3 pracovné dni.

17.Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo nevyplnil objednávkový formulár správne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo prístupové heslo Kupujúceho zneužila tretia osoba bez pričinenia Predávajúceho.

 1. Z dôvodu minimalizácie vzniku škôd a z dôvodu optimalizácie zásobovania si Predávajúci vyhradzuje právo dodať Tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky, alebo aj v rámci viacerých objednávok uskutočnených v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, pokiaľ Tovar tejto objednávky/objednávok prekročil hodnotu 1.000 Eur, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Predávajúci sa zaväzuje vykonať expedíciu Tovaru bezprostredne po tom, ako obdrží platbu celej kúpnej ceny, maximálne však do jedného pracovného dňa po úhrade kúpnej ceny.

Článok VI.

Prechod nebezpečenstva škody na Tovare a prechod vlastníckeho práva k Tovaru

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Tovaru Kupujúcim. V prípade, ak Kupujúci v rozpore s Kúpnou zmluvou dodaný Tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho okamihom, kedy Kupujúci odmietol prevziať Tovar, alebo inak dodaný Tovar neprevzal, hoci na to bol povinný.
 2. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia Kúpnej ceny Kupujúcim a prevzatím Tovaru. Predávajúci nie je povinný odovzdať Tovar Kupujúcemu pred zaplatením Kúpnej ceny.
 3. V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky na prevádzke Predávajúceho, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa Kupujúci preukáže „identifikačným číslom objednávky“, ktorý Kupujúci obdrží od Predávajúceho formou e-mailu po potvrdení objednávky.

Článok VII.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom, Kúpnou zmluvou, alebo týmito VOP.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak po jej uzatvorení vyjde najavo, že dodanie Tovaru nie je možné, pretože Tovar neexistuje a nie je možné ho získať, alebo dodanie Tovaru je možné len za vyššiu cenu, alebo s vyššími nákladmi Predávajúceho, alebo s inými prekážkami, ktoré túto dodávku výrazne sťažujú, alebo znemožňujú jej realizáciu v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v týchto prípadoch, ak Kupujúci neprevezme Tovar ani po uplynutí 7 dní odo dňa, kedy mu prvýkrát vznikla povinnosť Tovar prevziať.
 4. V prípade, ak sa objednaný Tovar už nevyrába, alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach Predávajúceho Tovar zabezpečiť a dodať Kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti Tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za Kúpnu cenu, ktorá bola dojednaná je Predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť Kupujúcemu bez odkladu, ale najneskôr v lehote 30 dní od uzavretia zmluvy Kupujúcemu. Okamihom oznámenia Predávajúceho Kupujúcemu o nedostupnosti Tovaru sa zrušuje Kúpna zmluva od počiatku.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky pokiaľ nesplnil Kupujúci požiadavky týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo v minulosti Kupujúci opakovane podával objednávky, ktoré neboli uskutočnené v dôsledku zavinenia Kupujúceho.
 6. V prípade, ak Predávajúci alebo Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, má Kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny po započítaní všetkých prípadných pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Kúpnej zmluve, prípadne, ak tento účet nebol v Kúpnej zmluve uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neoznámi v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo bez zbytočného odkladu potom, kedy mu bolo Predávajúcim oznámené odstúpenie od Kúpnej zmluvy, poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho.
 7. V prípade, ak dôjde k zrušeniu Kúpnej zmluvy, má Kupujúci povinnosť vrátiť Predávajúcemu Tovar, ak ho už prevzal. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako mu Kupujúci vráti Tovar.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom

 1. Kupujúci – Podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného Tovaru vyššia ako 1.500,- Eur.
 2. Ak bude umožnené Kupujúcemu – Podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní a vrátenie Tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci – Podnikateľ berie na vedomie, že Predávajúci si vyhradzuje právo takéto vrátenie spoplatniť vrátane kompenzácie nákladov, ktoré je nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie Tovaru do predaja.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom

10.V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane Spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „zákon č. 102/2014“) má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si Tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

Vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (ďalej aj len ako „Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy“) je prístupný na webových stránkach Internetového obchodu: [www.monnalucia.sk]. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

 1. a) Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

Predávajúci prostredníctvom tohto odseku VOP a odsekov nasledujúcich informuje Spotrebiteľa v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, alebo, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky Spotrebiteľa, pred tým, ako Spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne o práve Spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy; Predávajúci zároveň poskytuje Spotrebiteľovi Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného.

11.Ak Predávajúci poskytol Spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

12.Ak Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

13.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

14.Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch vymedzených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a

Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 1. b) predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. c) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, d) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. f) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
 5. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
 6. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre Kúpne zmluvy o službách a Kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,
 7. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru Predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 8. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 9. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 10. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

15.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Kúpna zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Kúpnej zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže, ale nie je povinný použiť Vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 1. Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia Tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

17.Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

18.Pri pochybnostiach o doručení sa Spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Spotrebiteľovi Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona 102/2014 Z.z. alebo na adresu, ktorej zmena bola Spotrebiteľovi náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

19.Ak Predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby Spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

20.Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil. Od Spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

21.Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy znáša Spotrebiteľ. Povinnosti Predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

22.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona 102/2014 Z.z.

23.Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

24.Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

25.Ak na základe Kúpnej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol Tovar dodaný Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné Tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 22.

26.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa odseku 22 pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

27.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

28.Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie Tovaru, ktorý nadobudol na základe Kúpnej zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, Predávajúcemu odoprieť až do doby, keď Predávajúci Spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za Tovar alebo službu.

29.Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z..

30.Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z..

31.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.uplatnenie práva Spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre Spotrebiteľa.

32.Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s Tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Článok VIII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z.. V súlade s ustanoveniami § 10a ods. 1 písmeno k) zákona č. 250/2007 Z.z. znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písmeno t) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov týmto Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R informuje Spotrebiteľov o možnosti, že v prípadoch a za podmienok určených v príslušných ustanoveniach zákona č. 391/2015 Z.z. obrátiť sa na subjekty alternatívneho riešenia sporov za účelom zmierlivého vyriešenia sporu medzi Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R a Spotrebiteľom vyplývajúceho zo Spotrebiteľskej zmluvy uzavretej medzi nimi alebo vyplývajúceho z inej situácie, keď sa Spotrebiteľ domnieva, že Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R porušila jeho práva Spotrebiteľa.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-Spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak sa obrátil na Podnikateľa Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R so žiadosťou o nápravu z dôvodu nespokojnosti so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo z dôvodu, že sa domnieva, že Podnikateľ Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R porušil jeho práva, pričom Podnikateľ Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R na túto jeho žiadosť odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Spotrebiteľ je oprávnený využiť v prípadoch sporov týkajúcich sa Kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku a Kúpnych zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov Podnikateľa Monna Lucia s.r.o, Liptovská 7782/1J, 911 08 Trenčín, IČO: 52580521, IČ DPH: SK 2121093535, DIČ: 2121093535, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38778/R (resp. jej zamestnancov) na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu tiež európsku platformu riešenia sporov:

online na webovej adrese

www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Článok IX.

Používanie Internetového obchodu

 1. Podmienkou pre zadanie objednávky Kupujúcim je predchádzajúca registrácia Kupujúceho v Internetovom obchode a založenie účtu Kupujúceho prostredníctvom na to určeného formulára nachádzajúceho sa na stránkach Internetového obchodu, vrátane uvedenia aktuálnej emailovej adresy Kupujúceho. Formulár je Kupujúci povinný vyplniť v súlade s pokynmi uvedenými na stránkach Internetového obchodu a uviesť v ňom pravdivé údaje.
 2. Založením účtu v Internetovom obchode Kupujúci vyjadruje súhlas s obsahom týchto VOP a berie na vedomie, že všetky Kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom Internetového obchodu sa nimi budú spravovať.
 3. Predávajúci je oprávnený zbaviť Kupujúceho práva využívať Internetový obchod alebo mu obmedziť prístup k časti alebo celku jeho dát uvedených v Internetovom obchode s okamžitým účinkom v nasledovných prípadoch:
 4. a) v prípade, ak Kupujúci porušil tieto VOP,
 5. b) ak Kupujúci poskytol v priebehu registrácie nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje, c) prostredníctvom Internetového obchodu porušil osobnostné práva tretích osôb, d) dopustil sa iného konania, ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo

všeobecnými pravidlami používania siete internet, alebo ktoré poškodzuje záujmy Predávajúceho.

 1. Kupujúci, ktorý bol zbavený práva užívať Internetový obchod, nemôže vykonať opätovnú registráciu bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.
 2. Kupujúcemu je v rámci využívania Internetového obchodu zakázané:
 3. a) zverejňovať obsah, ktorý nie je v súlade s právnymi predpismi, napríklad propagujúci násilie, hanobiaci alebo porušujúci osobnostné práva a iné práva tretích osôb, b) využívať Internetový obchod spôsobom, ktorý narušuje jeho fungovanie, c) rozosielať alebo umiestňovať v rámci Internetového obchodu nevyžiadané obchodné informácie (spamy),
 4. d) využívať Internetový obchod spôsobom zaťažujúcim ostatných Kupujúcich alebo prevádzku Internetového obchodu.
 5. Kupujúci je povinný najmä:
 6. a) využívať obsah umiestnený na Internetovom obchode, ako aj dodaný Tovar iba pre vlastnú potrebu a nie je oprávnený s ním ďalej obchodovať,
 7. b) využívať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ustanoveniami týchto VOP a taktiež v súlade so všeobecnými pravidlami používania siete internet.

Článok X.

Spracovanie osobných údajov

 1. Ochrana a spracovanie osobných údajov je predmetom samostatného dokumentu, zverejneného na webovom sídle Internetového obchodu s názvom: [www.monnalucia.sk].

Článok XI.

Reklamačný poriadok

 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán Kúpnej zmluvy ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak je Kupujúcim Podnikateľ.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese miesta podnikania Predávajúceho uvedenej v Článku II. ods. 2 týchto VOP.
 8. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je v prípade nového Tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane Spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam obsiahnutým v týchto VOP.
 1. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému Tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov Tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).
 2. Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom je povinný (Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom sa odporúča), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet, neporušenosť obalu a pod.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, predovšetkým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Neúplnú alebo poškodenú zásielku potrebné oznámiť e-mailom na adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. ods. 2 týchto VOP.
 3. Podmienkou prijatia reklamácie od Kupujúceho – Podnikateľa je uplatnenie reklamácie Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu cez sekciu „Zákaznícky servis“ odoslaním správy Predávajúcemu s predmetom „Reklamácia“, alebo odoslaním takejto správy prostredníctvom emailu na emailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP. Z obsahu takejto správy musí byť zrejmé, že ide o reklamáciu Kupujúceho, a tiež musí obsahovať konkrétny popis Kupujúcim vytýkanej vady Tovaru a takisto aj popis nároku/ov, ktoré Kupujúci voči Predávajúcemu v dôsledku danej vady uplatňuje.
 4. Kupujúci – Podnikateľ je povinný zaslať vadný Tovar na reklamáciu na adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP. Reklamovaný Tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, a balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčané je priloženie kópie nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby Tovaru. Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu – Spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 5. Kupujúcemu nevzniká voči Predávajúcemu žiadny nárok z vád Tovaru, ak poškodenie Tovaru nastalo:
 6. mechanickým poškodením Tovaru,
 7. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 8. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 9. Tovar, ktorý bol upravovaný Kupujúcim (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 10. Tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou, čo neplatí, ak boli vlastnosti Tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo vzhľadom k obvyklému spôsobu použitia Tovaru.

14.Tovar zaslaný k reklamácii bude Predávajúcim posudzovaný iba ohľadne ním namietanej vady.

15.Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný Tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie Tovaru k reklamačnému konaniu.

Spôsob vybavenia reklamácie (vrátane sťažnosti a podnetov), ak je Kupujúcim Spotrebiteľ:

16.V prípade, že Tovar je pri prevzatí Kupujúcim v rozpore s Kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s Kúpnou zmluvou“), má Kupujúci právo na to, aby ho Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí Tovaru, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

17.Zhodou s Kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaný Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

18.V prípade, ak je Kupujúci Spotrebiteľom, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného Tovaru. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a Spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

19.Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej vady, ale Predávajúci zistí, že ide o vadu neodstrániteľnú). Ak Spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci. V prípade poskytnutej zľavy nie je možné neskôr reklamovať Tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

20.Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. Uvedené neplatí, ak je Kupujúcim Podnikateľ, a teda jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

22.Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

23.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

24.Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá Kupujúcemu Spotrebiteľovi písomnou formou, alebo formou emailovej správy, alebo prostredníctvom Internetového obchodu (podľa voľby Spotrebiteľa) potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Spôsob vybavenia reklamácie, ak je Kupujúcim Podnikateľ:

25.Ak je Kupujúcim Podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci Podnikateľ informovaný emailom či prostredníctvom Internetového obchodu.

26.Ak pôjde o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude Tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu Tovaru, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto vadu reklamovať. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vád, Predávajúci je oprávnený vadný Tovar vymeniť za Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Spoločné ustanovenia

 1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať.

28.Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti Tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný Tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia Kupujúceho od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená Kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

29.V prípade, ak reklamácia nebude dôvodná, Predávajúci ju zamietne. Ak bude reklamácia zamietnutá, berie Kupujúci na vedomie, že Predávajúci je oprávnený prefakturovať Kupujúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vybavením reklamácie.

30.Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, kedy bol Kupujúci v omeškaní s poskytovaním požadovanej súčinnosti.

31.Kupujúci berie na vedomie, že obdržaný Tovar sa môže líšiť od Tovaru prezentovaného na ilustračných fotografiách na stránkach www.monnalucia.sk v dôsledku rôznych nastavení obrazovky. Absentujúca zhoda farebnosti Tovaru s obrazom na monitore preto nie je považovaná za vadu Tovaru.

32.Reklamácie spojené s kvalitou doručovaných zásielok budú preskúmané na základe protokolu, ktorý bol spísaný spoločne s Doručovateľom pri odbere zásielky. Absencia takéhoto protokolu môže byť základom k zamietnutiu reklamácie Predávajúcim.

33.Maximálna výška náhrady škody vzniknutej v dôsledku vady Tovaru dodávaného Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľom nemôže prevýšiť 100% hodnoty Tovaru.

Článok XII.

Oznamovanie nedostatkov prevádzky Internetového obchodu

 1. Predávajúci priebežne prijíma opatrenia pre zabezpečenie riadnej prevádzky Internetového obchodu, v takom rozsahu, aký vyplýva z jeho aktuálnych technických možností a zaväzuje sa odstrániť v najkratšom možnom čase všetky nedostatky Internetového obchodu nahlásené Kupujúcim.
 1. Nedostatky spojené s fungovaním Internetového obchodu môže Kupujúci nahlásiť zaslaním emailu na emailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Článku II. týchto VOP.
 2. Pri nahlásení nedostatku v prevádzke Internetového obchodu je Kupujúci povinný dostatočne určito vymedziť konkrétny nedostatok a termín (deň, hodina) jeho výskytu.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 2. Kupujúci bude pred potvrdením objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 4. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v Ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo iných osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 5. Komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať prostredníctvom emailu či prostredníctvom Internetového obchodu tam, kde to Internetový obchod pripúšťa, prípadne formou doporučeného listu s doručenkou, pokiaľ nie je v týchto VOP či v Kúpnej zmluve výslovne uvedené inak.
 6. Tieto VOP sú platné odo dňa [1.1.2021 ].